Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty RPO

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:


Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych (z egzaminem zewnętrznym UDT) – dla 4 osób bezrobotnych.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:
- terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w grudniu br.;
- miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 30 km od miejsca zamieszkania osób bezrobotnych (59-400 Jawor); (59-430 Wądroże Wielkie);
- zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
- programu szkolenia: powinien być zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zawierać łącznie 67 godzin szkolenia (z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne)
- kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np.: kawa, herbata, woda, ciastka) z imiennym potwierdzeniem jego otrzymania, koszt egzaminu przed komisją UDT;
- sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:– egzaminem wewnętrznym (sprawdzającym wiedze i umiejętności) i wydaniem Zaświadczenia ukończeniu kursu na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz.U.poz.1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia;
– egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną UDT i wydaniem Zaświadczenia
kwalifikacyjnego UDT (po pozytywnie zdanym egzaminie).


Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).


Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 14.11.2018 r., znak CAZ.4410.3.12.2018, w temacie: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych (z egzaminem zewnętrznym UDT) – dla 4 osób bezrobotnych” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl
lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 21.11.2018 r., do godz. 12.00.


W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.
Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy:. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”.

 


Załączniki:
1. Formularz oferty szkolenia.
2. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.
3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2018-11-14 09:56:20) , zredagowana przez: Administrator (2018-11-14 09:57:55)
Data wydarzenia : 2018-11-14
Data publikacji : 2018-11-14

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zaproszenie do złożenia oferty RPO 2018-11-14 481.8kB POBIERZ
Dokument PDF Wzor umowy RPO 2018 ze znakiem wodnym 2018-11-14 688.8kB POBIERZ
Dokument PDF Oferta szkolenia 2018 RPO 2018-11-14 871.16kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie Zleceniobiorcy o wpisie do RIS Z RPO 2018-11-14 214.49kB POBIERZ
Dokument PDF Wzor certyfikatu RPO 2018-11-14 447.29kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/424/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-rpo