Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Uprawnienia elektryczne do 1 kV – odnowienie.  – dla 1 osoby bezrobotnej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-        terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż do 14 grudnia br.;

-        miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 30 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);

-        zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;

-        programu szkolenia: zawierać powinien: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków  i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;

-        kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np.: kawa, herbata, woda, ciastka),  koszt egzaminu zewnętrznego (opłata za pierwszy egzamin);

-        sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno kończyć się:

egzaminem i wydaniem  Zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy DZDZ powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu uprawnień elektrycznych  do 1kV otrzymuje stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

 

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie
z dnia 29.11.2018 r., znak CAZ.4410.4.5.2018, w temacie: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV – odnowienie – dla 1 osoby bezrobotnej.” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 06.12.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty szkolenia.

2. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

3. Wzór zaświadczenia.

4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Wojciech Białczyk (2018-11-29 11:30:58)
Data wydarzenia : 2018-12-06
Data publikacji : 2018-11-29

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/427/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej