Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

                    POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

 

 

1. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków z KFS

2. Przyznawanie środków z KFS odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 117) oraz informacjami zawartmi poniżej. W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z nowymi Zasadami przyznawania środków KFS oraz nowym wnioskiem, które są dostępne w plikach do pobrania poniżej.

 

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają poniższe priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r. do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 28 stycznia 2019r. do 11 lutego 2019r.

  

 Wnioski wraz z załącznikami należy składać w ogłoszonym terminie naboru w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,

pok. nr 15, I piętro, ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor

w godz. 7:30 do 15:30

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku:


1.  Wsparcie ksztalcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 

Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w następujących publikacjach:

a.     Barometr zawodów powiat jaworski 2019 /przejdź do dokumentu/
        Barometr zawodów województwo dolnośląskie 2019  /przejdź do dokumentu/   

b.     Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim - Informacja sygnalna za I półrocze 2018 rok /przejdź do dokumentu/

 

2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.

  

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

  

4.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwia im pozostanie w zatrudnieniu.

  

6.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

  

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie uwzględniał:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS. 

 

UWAGA !!!

1.   W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem
2.   Wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!!!
3.   Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
4.   W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS PUP w Jaworze zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów tj: w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać

pod numerem telefonu 76 729 11 24 lub

w siedzibie urzędu, I piętro, pok. nr 9 B. 

Aktualność dodana przez: Administrator (2019-01-28 10:08:15) , zredagowana przez: Administrator (2019-01-28 10:58:36)
Data wydarzenia : 2019-01-28
Data publikacji : 2019-01-28

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/431/nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego