Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:
- terminu szkolenia: do uzgodnienia;
- miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 30 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor );
zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  Pracy - (szkolenie finansowane przez starostę ze środków Funduszu Pracy odbywa  się w formie  kursu,  realizowanego  według  planu  nauczania  obejmującego   przeciętnie  nie  mniej   niż  25  godzin   zegarowych w  tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują  niższy wymiar szkolenia);
programu szkolenia: zawierać powinien: zajęcia teoretyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
kalkulacji  kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, kanapka lub słodka bułka, ciastka);
- sprawdzenia wiedzy i umiejętności (szkolenie powinno się kończyć):
- egzaminem wewnętrznym mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia i wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia.

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 26.02.2019 r., znak CAZ.4410.1.2.2019, w temacie: Kadry i płace- dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres:  wrja@praca.gov.pl  lub  pocztą  na  adres  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Jaworze,  ul.  Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 05.03.2019 r., do godz. 12.00W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia (RIS).

3. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Aktualność dodana przez: Administrator (2019-02-26 13:24:09) , zredagowana przez: Administrator (2019-02-26 13:27:55)
Data wydarzenia : 2019-02-26
Data publikacji : 2019-02-26

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/438/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej