Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:
- terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od kwietnia br;
- miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 30 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-430 Budziszów Wielki);
- zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
- programu szkolenia: zawierać powinien: zajęcia teoretyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
- kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, kanapka lub słodka bułka, ciastka) z imiennym potwierdzeniem otrzymania; koszt egzaminu zewnętrznego (opłata za pierwszy egzamin);
- sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:
-egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) oraz wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632) wraz z Suplementem lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji; Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności wraz z tematyką zajęć edukacyjnych na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 667), zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru),
- egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz wydaniem Świadectwa i Książeczki operatora maszyn roboczych z odpowiednim wpisem (po pozytywnie zdanym egzaminie).


Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem
wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 05.03.2019 r., znak CAZ.4410.2.2.2019, w temacie:
”Operator koparki jednonaczyniowej kl. III - dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie
elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,
ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia
12.03.2019 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się
przekazania oryginału pocztą tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.


Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER). Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
jaworskim (IV).

 


Załączniki:
1. Formularz oferty szkoleniowej.
2. Druk oświadczenia (RIS).
3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2019-03-05 11:05:12) , zredagowana przez: Administrator (2019-03-05 11:05:35)
Data wydarzenia : 2019-03-05
Data publikacji : 2019-03-05

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zaproszenie 2019-03-05 228.97kB POBIERZ
Dokument PDF Oferta szkolenia 2019 PO WER 2019-03-05 866.37kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie Wykonawcy o wpisie do RIS PO WER 2019-03-05 128.17kB POBIERZ
Dokument Wzór Certyfikatu PO WER 2019-03-05 101.5kB POBIERZ
Dokument PDF Wzor umowy 2019-03-05 679.26kB POBIERZ
Dokument docx Harmonogram szkolenia 2019-03-05 69.96kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/442/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej