Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:
- terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od kwietnia br.;
- miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 30 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-420 Bolków);
- zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
- programu szkolenia: zawierać powinien: zajęcia teoretyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia (190 godzin szkolenia z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne, z czego: kurs kat. C prawa jazdy - ogółem 50 godzin szkolenia, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - ogółem 140 godzin szkolenia), cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
- kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, kanapka lub słodka bułka, ciastka) z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt egzaminów zewnętrznych (opłata za pierwsze egzaminy);
- sprawdzenia wiedzy i umiejętności (szkolenie powinno się kończyć):
- egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) oraz wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego na kat. C prawa jazdy i o uznaniu za przygotowanego do złożenia egzaminu państwowego; Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności wraz z tematyką zajęć edukacyjnych na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 667), zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru),
- egzaminem zewnętrznym w WORD na kat. C prawa jazdy (teoretycznym i praktycznym) oraz egzaminem (w formie testu) na Świadectwo kwalifikacji zawodowej przed komisją powołaną przez wojewodę.

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy
dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie
na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do
przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na
stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania
> szkolenia).


Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem
wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 05.03.2019 r., znak CAZ.4410.4.2.2019, w temacie:
”Kurs prawa jazdy kat. C wraz z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE (z egzaminem
zewnętrznym) – dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres:
wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400
Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 12.03.2019 r., do godz. 12.00.
W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą
tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.


Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu
powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8. „Rynek
pracy:. Działanie 8.1„Projekty powiatowych urzędów pracy”.

 


Załączniki:
1. Formularz oferty szkoleniowej.
2. Druk oświadczenia (RIS).
3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2019-03-05 12:16:22)
Data wydarzenia : 2019-03-05
Data publikacji : 2019-03-05

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zaproszenie 2019-03-05 237.85kB POBIERZ
Dokument PDF oferta szkolenia 2019 2019-03-05 1006.59kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie Wykonawcy o wpisie do RIS 2019-03-05 147.37kB POBIERZ
Dokument wzór certyfikatu 2019-03-05 106.5kB POBIERZ
Dokument PDF Wzor umowy na realizacje szkolenia dla bezrobotnego w 2019 r 2019-03-05 720.2kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/443/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej