Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w maju 2019 r.;

-miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej niewięcej niż 50 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-420 Stare Rochowice);

-zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzinzegarowychw tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;

-programu szkolenia: zawierać powinien: zajęcia teoretyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;

-kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, kanapka lub słodka bułka, ciastka);

-sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć wydaniem:

-Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia na Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną przewóz rzeczy, wraz z tematyką zajęć edukacyjnych na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 667), zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru).

-Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

(Dz.U.poz.1632) wraz z Suplementem lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji oraz:

- egzaminem zewnętrznym (w formie testu) na świadectwo Kwalifikacji Zawodowej przed Komisją powołaną przez Wojewodę po zakończonym kursie.

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są nastronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 21.03.2019 r., znak CAZ.4410.4.6.2019, w temacie: ” Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy - dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłanyw formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,  ul.Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro)

-do dnia 28.03.2019 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy:. Działanie 8.1„Projekty powiatowych urzędów pracy”.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2.Druk oświadczenia (RIS)

3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Wojciech Białczyk (2019-03-21 12:23:14) , zredagowana przez: Wojciech Białczyk (2019-03-21 12:56:57)
Data wydarzenia : 2019-03-28
Data publikacji : 2019-03-21

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zaproszenie 2019-03-21 233.61kB POBIERZ
Dokument PDF Wzor umowy na realizacje szkolenia dla bezrobotnego w 2019 r 2019-03-21 720.2kB POBIERZ
Dokument wzór certyfikatu 2019-03-21 106.5kB POBIERZ
Dokument PDF oferta szkolenia 2019 2019-03-21 1006.59kB POBIERZ
Dokument docx Harmonogram szkolenia 2019-03-21 45.64kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie Wykonawcy o wpisie do RIS 2019-03-21 147.37kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/449/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej