Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/wydarzenie/450/zaproszenie-do-zlożenia-oferty-szkoleniowej

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

 Usuwanie wgnieceń w karoserii bez lakierowania elementu. Metoda PDR- dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w maju 2019 r.;

-miejsca szkolenia:zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż100 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-420 Bolków);

-zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy - (szkolenie finansowane przez starostę ze środków Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia);

-programu szkolenia: zawierać powinien: zajęcia teoretyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;

-kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględnionyzostanie kosztmateriałów szkoleniowych, które uczestnikszkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, kanapka lub słodka bułka, ciastka);

- sprawdzenia wiedzy i umiejętności (szkolenie powinno się kończyć):

-egzaminem wewnętrznym mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia i wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są nastronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 21.03.2019 r., znak CAZ.4410.1.6.2019, w temacie: ”Usuwanie wgnieceń w karoserii bez lakierowania elementu. Metoda PDR- dla 1 osoby bezrobotnej” możezostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 28.03.2019r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztąelektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2.Druk oświadczenia (RIS).

3. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

4. Wzór umowy.