Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2019 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

Szkolenie z tortów antygrawitacyjnych i tekstur - dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

- terminu szkolenia: do uzgodnienia;

- miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 300 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor );

zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  Pracy - (szkolenie finansowane przez starostę ze środków Funduszu Pracy odbywa  się w formie  kursu,  realizowanego  według  planu  nauczania  obejmującego   przeciętnie  nie  mniej   niż  25  godzin   zegarowychw tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują  niższy wymiar szkolenia);

-programu szkolenia: zawierać powinien: zajęcia teoretyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;

-kalkulacji  kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW, ewentualny koszt zakwaterowania w odległości do 0,5 km od miejsca szkolenia, koszt wyżywienia lub koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, kanapka lub słodka bułka, ciastka);

- sprawdzenia wiedzy i umiejętności (szkolenie powinno się kończyć):

-egzaminem wewnętrznym mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia i wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia.

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 25.03.2019 r., znak CAZ.4410.1.7.2019, w temacie: "Szkolenie z tortów antygrawitacyjnych i tekstur - dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres:  wrja@praca.gov.pl  lub  pocztą  na  adres  Powiatowego  Urzędu  Pracyw Jaworze,  ul.  Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 01.04.2019 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia (RIS).

3. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Wojciech Białczyk (2019-03-25 14:46:34) , zredagowana przez: Wojciech Białczyk (2019-03-25 14:48:55)
Data wydarzenia : 2019-04-01
Data publikacji : 2019-03-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/452/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej