Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:
1. terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w maju br.;
2. miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 20 km od miejsca zamieszkania osób bezrobotnych (59-400 Jawor); 3. celu szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień;
4. zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (do liczby godzin szkolenia nie wlicza się czasu trwania egzaminów sprawdzających), chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
5. programu szkolenia: zawierać powinien: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia: zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodne z opracowanym lub zatwierdzonym programem przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, uwzględniający zmianę rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017 r. poz.134), cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
6. kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, kanapka lub słodka bułka, ciastka) z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt egzaminu zewnętrznego (opłata za pierwszy egzamin);
7. sprawdzenia wiedzy i umiejętności (szkolenie powinno się kończyć):
- egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) oraz wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia; Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności wraz z tematyką zajęć edukacyjnych na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 667), zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru),
- egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz wydaniem Świadectwa i Książeczki operatora maszyn roboczych z odpowiednim wpisem (po pozytywnie zdanym egzaminie).


Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).


Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 26.03.2019 r., znak CAZ.4410.4.7.2019, w temacie: ”Operator koparko-ładowarki, wszystkie typy, kl. III- dla 2 osób bezrobotnych” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 02.04.2019 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.


Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn zm.), ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy:. Działanie 8.1„Projekty powiatowych urzędów pracy”.


Załączniki:
1. Formularz oferty szkoleniowej.
2. Druk oświadczenia (RIS).
3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
4. Wzór umowy.

 

Aktualność dodana przez: Administrator (2019-03-26 11:11:30) , zredagowana przez: Administrator (2019-03-27 10:24:47)
Data wydarzenia : 2019-03-26
Data publikacji : 2019-03-26

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zaproszenie 2019-03-26 238.98kB POBIERZ
Dokument PDF oferta szkolenia 2019 2019-03-26 1006.59kB POBIERZ
Dokument PDF Wzor umowy na realizacje szkolenia dla bezrobotnego w 2019 r 2019-03-26 720.2kB POBIERZ
Dokument wzór certyfikatu 2019-03-26 106.5kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie Wykonawcy o wpisie do RIS 2019-03-26 147.37kB POBIERZ
Dokument docx Harmonogram szkolenia 2019-03-26 45.64kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/453/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej