Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 82720
Aktualności dla osób bezrobotnych 12771
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 12267
Przyznanie statusu bezrobotnego 11438
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9054
Utrata statusu bezrobotnego 10373
Utrata statusu poszukującego pracy 8465
Rejestracja bezrobotnych 24948
Rejestracja przez Internet 17268
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10637
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 23427
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 12691
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 9420
Rejestracja poszukujących pracy 11059
Rejestracja przez Internet 10541
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8533
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8913
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 8380
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 11684
Prawa bezrobotnych 10283
Prawa poszukujących pracy 9419
Obowiązki bezrobotnych 11081
Obowiązki poszukujących pracy 9079
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16866
Pośrednictwo pracy krajowe 9351
Giełda pracy 11643
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 65414
Pośrednicy realizujący usługę 8833
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 10141
Poradnictwo zawodowe 11977
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 20858
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 9565
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 8869
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11040
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 15027
Szkolenia grupowe 10849
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 12690
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 18729
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10678
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 8551
Plan szkoleń 10966
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 11557
Egzaminy/ licencje 8989
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 18145
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 7176
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10416
Staże 36668
Prace interwencyjne 9996
Roboty publiczne 8816
Prace społecznie użyteczne 14407
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8927
Usługa tłumaczenia języka migowego 7930
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21388
Wysokość świadczeń pieniężnych 44539
Zasiłek dla bezrobotnych 15037
Ubezpieczenie zdrowotne 8902
Dodatek aktywizacyjny 11891
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20582
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 10061
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 14229
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 16570
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 14590
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 11462
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 14592
Zwrot kosztów przejazdu 11865
Zwrot kosztów zakwaterowania 8445
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 10234
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 10058
Pożyczka szkoleniowa 13661
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 7821
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15910
Inne finansowe formy wsparcia 9300
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 10033
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 7957
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 8059
Agencje zatrudnienia 10501
Inne informacje 10046
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12337
Dokumenty do pobrania 40601
Zasięg terytorialny 9877
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 39529
Zgłoszenie oferty pracy 25122
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 11438
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 9386
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 9232
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9708
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 8694
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8305
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17713
Pośrednictwo pracy krajowe 11628
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 8229
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8834
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14803
Staże 24390
Pliki do pobrania dla pracodawcy 8944
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 11788
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15207
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 11334
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 10527
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 18072
Prace interwencyjne 11903
Roboty publiczne 10910
Prace społecznie użyteczne 15883
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 8362
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 8071
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9491
Zwolnienia grupowe 11447
Zwolnienia Monitorowane 10956
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 8590
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 9133
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 9252
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 13252
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 21191
Dokumenty do pobrania 46306
Zatrudnianie cudzoziemców 17198
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 25429
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 15816
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 7962
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 6899
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 9893
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 3203
Kontakt do urzędu pracy 109498
Telefony Urzędu Pracy 14523
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 23248
O urzędzie 18235
Struktura organizacyjna Urzędu 14277
Zakres kompetencji 11495
Godziny urzędowania 36916
Ochrona danych osobowych 8078
Sprawozdania finansowe 3750
Sprawozdanie za rok 2019 3942
Sprawozdanie za rok 2020 2751
Sprawozdanie za rok 2021 1550
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 541
Przyjmowanie i załatawianie spraw 5428
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11411
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 8573
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 8405
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 6854
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 6138
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 5815
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 18546
Programy 12169
Projekty EFS 12636
Realizowane 10542
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 738
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI) 757
Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie jaworskim" 320
Zrealizowane 7380
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2810
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 3029
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 3152
RPO WD 9403
PO WER 13829
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 6119
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 6130
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 6993
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 7018
Projekt "Tylko dla aktywnych" 10747
Analizy i statystyki 13788
Statystyka za rok 2023 567
Statystyka za rok 2022 572
Statystyka za rok 2021 3082
Statystyka za rok 2020 3076
Statystyka za rok 2019 4762
Statystyka za rok 2018 6176
Statystyka archiwum 10226
Statystyka za rok 2017 5941
Statystyka za rok 2016 6211
Statystyka za rok 2015 7282
Statystyka za rok 2014 8092
Statystyka za rok 2013 9062
Statystyka za rok 2012 8829
Informacja sygnalna 2023 515
Informacja sygnalna 2022 561
Informacja sygnalna 2021 2887
Informacja sygnalna 2020 2952
Informacja sygnalna 2019 3267
Informacja sygnalna 2018 6250
Informacja sygnalna archiwum 10376
2017 5866
2016 6579
2015 7642
2014 8511
2013 8666
2012 10471
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 15434
Publikacje Urzędu Pracy 10423
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 2820
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 2957
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2746
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 2926
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 2791
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 2783
Przydatne linki 11201
Linki dla osób niepelnosprawnych 9635
Linki do szkół i uczelni 9518
Wnioski elektroniczne do PUP 13556
Ankieta oceniająca pracę urzędu 10584
Praca w urzędzie 14768
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. ewidencji i świadczeń 45
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1509
Informacja o przedłużeniu naboru - nabór zakończony 1330
Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1488
Konkurs na stanowisko: od Referenta do Specjalisty ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1458
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1706