Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI)
Statystyki graficzne

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu pn.:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI)"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wartość projektu na rok 2021 – 242 585,64 zł
Wartość projektu na rok 2022 – 1 869 193,56 zł
 
Okres realizacji projektu:  01.10.2021 – 31.12.2022
 
Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 166 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, w tym w szczególności: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. 
 
Formy wsparcia udzielane w 2021 roku:

 • pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bon na zasiedlenie. 

 
Formy wsparcia udzielane w 2022 roku:

 • pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe
 • staże (zakończone),
 • jednorazowe środki na podjęcie  działalności gospodarczej (zakończone),
 • bon szkoleniowy (zakończone),
 • bon na zasiedlenie (w trakcie rekrutacji),
 • szkolenia (zakończone),
 • prace interwencyjne (zakończone),
 • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy (zakończone).

 
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jaworskim.
 
Planowane zatrudnienie po zakończonym udziale w projekcie na minimalnym poziomie:

 • dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby
  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami 44%.
 • dla pozostałych osób nienależących do ww. grup 59,5%

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.


Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia.

Osoby bezrobotne zainteresowane aktywizacją w ramach ww. form wsparcia proszone są
o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie.
 

Informacje dotyczące:
 • staży udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok.7 / nr tel. 76 729 11 12;
 • prac interwencyjnych udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 5 /nr tel. 76 729 11 30;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 12 /nr tel. 76 729 11 07;
 • bonów na zasiedlenie udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 – pok. 12/ nr tel.: 76 729 11 05;
 • bonów szkoleniowych i szkoleń udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 1 /tel. 76 729 11 01;
 • wszystkich form wsparcia udzielane są w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie,  Rynek 36 (wejście od ul. Reymonta) - pok. 4/ nr tel. 75 741 48 98.

 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Strona dodana przez: Łukasz Poterała (2022-11-24 13:27:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-jaworskim-(vi)/378