Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Statystyki graficzne

BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Kto może wnioskować o przyznanie Bonu na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany jednie osobom bezrobotnym do 30 roku życia dla których ustalono profil pomocy I lub II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kiedy przysługuje Bon na zasiedlenie?

Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. z tytułu ich wykonywania będzie  osiągał wynagrodzenie  lub przychód w wysokości  co najmniej minimalnego wynagrodzenia  za pracę  brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

  2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka
    w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej  lub działalności gospodarczej  wynosi co najmniej  80 km lub czas dojazdu  do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie  co najmniej 3 godz. dziennie;

  3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wysokość Bonu na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Obowiązki osoby, która otrzymała Bon na zasiedlenie

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany jesteś:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;

  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;

  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Szczegółowe informacje

 

Informacji na temat instrumentu adresowanego do bezrobotnych do 30 roku życia udziela Doradca Klienta - pok.12 /I piętro/ Centrum Aktywizacji Zawodowej/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Kontakt telefoniczny: 76 729 11 13

 

 

Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2014-06-24 13:08:52)
Zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2018-08-10 10:59:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/bon-na-zasiedlenie-dla-osoby-bezrobotnej-do-30-roku-%C5%BCycia/249