Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
Statystyki graficzne

BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Kto może otrzymać Bon zatrudnieniowy?

Bon zatrudnieniowy adresowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia i stanowi gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego na okres 18 miesięcy.

Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany jednie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy I lub II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Korzyści dla pracodawcy z Bonu zatrudnieniowego

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:

  • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
  • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do dalszego utrzymania zatrudnienia, przez okres 6 miesięcy, po zakończeniu refundacji.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracodawcy stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Zwrot refundacji w ramach bonu zatrudnieniowego

W przypadku niewywiązaniania sie pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy zwraca on:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie  do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia  wraz odsetkami  ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie  6 miesięcy po upływie okresu refundowanego tj. 12 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy lub wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego  pracodawca nie zwraca refundacji  otrzymanej  za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Realizacja bonu zatrudnieniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2015 roku nie przyznaje bonów zatrudnieniowych.

Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2014-06-24 13:22:33)
Zredagowana przez: Adrian Bartoń (2015-12-18 14:14:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/bon-zatrudnieniowy-dla-osob-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/250