Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Deklaracja dostępności
Statystyki graficzne

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Jaworze.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Kozłowski, wrja@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76-7291100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Adres siedziby PUP w Jaworze: ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Od strony ulicy Armii Krajowej znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z podjazdem umożliwiającym wjazd na parter Urzędu. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy pracowników zajmujących pomieszczenia biurowe na I i II piętrze istnieje możliwość telefonicznego wezwania pracownika celem udzielenia informacji bądź porady. Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze Urzędu, jest nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma oznaczeń literowych w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na podłodze przed przeszkodami typu schody są zamontowane płyty ostrzegawcze dla osób niewidomych typu Brajl. Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na pobliskim parkingu marketu spożywczego.

 

Adres miejsca urzędowania Działu Ewidencji i Świadczeń: ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor

 

Budynek, w którym mieści się Dział Ewidencji i Świadczeń jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku znajduje się winda, która jest dostępna od strony podwórka z tyłu budynku i umożliwia przemieszczanie się na III piętro, gdzie znajduje się Dział Ewidencji i Świadczeń. Budynkiem zarządza Przychodnia Rejonowa w Jaworze. Na III piętrze znajduje się także ogólnodostępna toaleta, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przed budynkiem Przychodni.

 

Adres miejsca urzędowania Lokalnego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego w Bolkowie: ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków

Budynek, w którym działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Bolkowie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu znajduje się kilka schodków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących Brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

 

Kontakt z PUP w Jaworze możliwy jest poprzez:

  • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor;
  • wysłanie maila na adres e-mail: wrja@praca.gov.pl
  • wysłanie faksu na nr 76-7291138;
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76-7291100;
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania;
  • w Urzędzie niemożliwa jest komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej.

 

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu w siedzibach Urzędu. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycje terminu, wskazanie metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem terminu spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej. Po dokonaniu zgłoszenia uzgodniony zostanie ze zgłaszającym dogodny termin realizacji spotkania.

Strona dodana przez: Łukasz Jedynak (2021-03-23 09:30:08)
Zredagowana przez: Grzegorz Kozłowski (2023-04-11 11:39:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/deklaracja-dostepnosci/358