Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi
powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji: oryginały n/w dokumentów wraz
z ich kopiami (w przypadku braku oryginałów  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości-paszport (wymagany jest tylko oryginał).

 2. Odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy.

 4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

 5. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny, oprócz dokumentów,o których mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

 6. Książeczka wojskowa.

 7. Decyzja o wpisie oraz o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, jeżeli taka była prowadzona lub wniosek o wpis
  o zawieszenie  wykonywania działalności gospodarczej  i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej w przypadku osób, których dane nie widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 8. Zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 9. Zaświadczenie o okresach pobierania renty (w przypadku, gdy nastąpił zbieg prawa do renty rodzinnej z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy informację, iż wybrano pobieranie renty rodzinnej).

 10. Zaświadczenie o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, z podaniem  podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia.

 11. Zaświadczenie o okresach pobierania zasiłku wychowawczego.

 12. W przypadku zatrudnienia w niepełnym  wymiarze czasu pracy, w okresie tymczasowego aresztowania bądź odbywania kary pozbawienia wolności lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy 
  o świadczenie usług, wykonywania pracy jako członek  spółdzielni rolniczej lub wymagane  jest zaświadczenie o uzyskanych miesięcznych  dochodach brutto oraz informacja o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne
  i Fundusz Pracy.

 13. W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej wymagane są: umowa uaktywniająca
   i zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do
  lat  3.

 14. W przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art.6a ust.1 ustawy z dnia
  13 października 1998r. o systemie społecznych wymagane jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.    
                                                                                                                                                             

 15. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę nakładczą – wymagane jest zaświadczenie o dochodach.

 16. W przypadku otrzymania lub pobierania renty wymagana jest decyzja o wypłacie renty, w przypadku utraty renty decyzja o utracie.

 17. Zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku stałego z opieki społecznej.

 18. Zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego z opieki społecznej.

 19. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, wymagane jest zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

 20. W przypadku podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako domownik
  w gospodarstwie rolnym wymagana jest decyzja z KRUS, zaświadczenie do kogo należy gospodarstwo oraz jaka jest powierzchnia przeliczeniowa gospodarstwa rolnego.

 21. W przypadku posiadania przez współmałżonka gospodarstwa rolnego wymagane jest zaświadczenie z KRUS
  o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy oraz informacja do kogo należy gospodarstwo oraz jaka jest  powierzchnia przeliczeniowa gospodarstwa rolnego.

 22. Świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Iwona Suwała (2016-05-17 10:09:34)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49