Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Egzaminy/ licencje

Wysokość dofinansowania

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Osoby uprawnione

Osoby uprawnione do skorzystania z tej formy wsparcia, to:

 1. bezrobotni,
 2. poszukujący pracy, którzy
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnieni  u  pracodawcy,  wobec  którego  ogłoszono  upadłość  lub  który  jest  w  stanie  likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące  na  urlopie górniczym  lub górniczy zasiłek socjalny,  określony  w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,  
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,   
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznane przez pracodawcę, o którym mowa w art.70 ust.6 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • podlegają  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników  w  pełnym  zakresie  na   podstawie  przepisów  o   ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika  i  zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są pracownikami / osobami  wykonującymi  inną  pracę  zarobkową  lub  działalność gospodarczą  w wieku 45 lat lub powyżej, zainteresowanymi pomocą w rozwoju zawodowym.

Informacje dodatkowe

Osoby uprawnione, zainteresowane sfinansowaniem kosztów egzaminów/uzyskania licencji,  powinny złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze wraz z wymaganymi dokumentami:

 • zaświadczeniem instytucji przeprowadzającej egzamin, z określonym terminem oraz kosztem egzaminu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie podpisana umowa między Starostą a Wnioskodawcą, dotycząca dofinansowania kosztów egzaminów/uzyskania licencji.

Osoba uprawniona może starać się o zwrot kosztów przejazdu na egzamin.

Finansowanie kosztów egzaminów/uzyskania licencji odbywa się w oparciu o „Zasady finansowania z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu”.

Aktualne formularze wniosków dostępne są poniżej, na stronie internetowej urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu.

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać:

 • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, pok. 1,
 • pod numerem telefonu 076-729-11-01

 

Strona dodana przez: adm (2014-01-22 10:18:31)
Zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-06-05 11:40:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/egzaminy-licencje/222