Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony
Statystyki graficzne

Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony

Jawor, 24.03.2022 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:

INFORMATYK

W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

 

Liczba miejsc pracy : 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO.1112.01.2022

Miejsce zatrudnienia: Jawor, ul. Strzegomska 7 (siedziba PUP w Jaworze), 59-400 Jawor

Miejsce wykonywania pracy: Dział Organizacyjno-Administracyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

 

1.  Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie co najmniej średnie – minimum trzymiesięczny staż pracy lub wyższe – staż pracy nie wymagany, kierunek wykształcenia: informatyka lub pokrewne,

b)  obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)  nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość zagadnień z zakresu systemów operacyjnych, w szczególności Windows Serwer oraz Linux (CentOS),

b)  bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu oprogramowania narzędziowego typu Active Directory, baz danych typu SQL (program Płatnik) oraz sieci informatycznych (konfiguracja serwera i stacji roboczych, protokoły, zabezpieczenia itp.)

c)  umiejętność posługiwania się narzędziami administracyjnymi w systemie Syriusz,

d)  umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz statystycznych (w szczególności w systemie Syriusz).

e)  znajomość przepisów prawa:

- ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2070 z późn.zm.),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.),

- ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn.zm.),

- ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn.zm.),

- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1100 z późn.zm.).

f)  znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej..

g)  umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,

h)  umiejętność interpretacji przepisów,

i)   dobra organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie zamierzonego celu,

j)   bardzo dobra znajomość obsługi programów Word oraz Excel,

k)  komunikatywność, zdolność szybkiego uczenia się,

l)   odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, terminowość wykonywanych zadań,

m) gotowość do systematycznego podnoszenia kwalifikacji w drodze samokształcenia,

n)  gotowość do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

Całościowa obsługa urzędu w zakresie informatyki oraz statystyki. Część statystyczna będzie realizowana we współpracy z odpowiednimi pracownikami poszczególnych działów urzędu, w tym także Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

4. Zadania szczegółowe wykonywane przez pracownika na stanowisku:

 1. obsługa informatyczna urzędu zgodnie z przepisami ustawodawstwa polskiego oraz wymogami prawa unijnego,
 2. administrowanie serwerami, tj. konfiguracja serwerów, zabezpieczanie bezawaryjnej pracy serwerów oraz komunikacji między serwerami i stanowiskami komputerowymi, monitoring ciągłości działania systemów i nadzór nad jakością pracy serwerów, prowadzenie konserwacji serwerów i usuwanie awarii w środowisku serwerowym,
 3. zarządzanie systemem informatycznym Syriusz (w tym: administracja, pomoc pracownikom na stanowiskach pracy w zakresie problemów technicznych, przygotowywanie sprawozdań oraz innych zestawień statystycznych),
 4. nadzór i zarządzanie sprzętem komputerowym użytkowanym w jednostce,
 5. zarządzanie bazami danych typu SQL programu Płatnik,
 6. sprawowanie nadzoru nad oprogramowaniem systemowym i narzędziowym użytkowanym w jednostce,
 7. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dodatkowe środki na wydatki informatyczne,
 8. uczestniczenie w procesie zakupu oprogramowania oraz sprzętu informatycznego,
 9. sporządzanie pism dotyczących spraw z obszaru informatyki,
 10. archiwizowanie dokumentów dotyczących spraw informatycznych.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  praca administracyjno – biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,

b)  pełny wymiar czasu pracy,

c)  miejsce pracy:

 • siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7 (budynek nieprzystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim);

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.

 

7. Wymagane dokumenty:

-   list motywacyjny,

-   życiorys zawodowy  /CV/,

-   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-   kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, itp.,

-   kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-   oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-   oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-   dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,

-   kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1) oraz klauzula informacyjna (załącznik nr 2).

 

Ofertyw zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze - Informatyk w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

                                                                                                                         Jarosław Simon

                                                                                                    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 560 z późn.zm.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7.

 

KO.1112.01.2022                                                                                                                                  Jawor, 27.04.2022 r.

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze na wolne

stanowisko urzędnicze: Informatyk

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Grzegorz Kozłowski

Jawor

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Jawor, 27.04.2022 r.

  

Wyniki naboru

na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk 

  

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydat – Pan Grzegorz Kozłowski (zam. Jawor) – pozytywie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Wykazał się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Informatyk, na którym zostanie zatrudniony.

 

                                                                                                                 Jarosław Simon

                                                                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

Strona dodana przez: Tomasz Gaździcki (2022-03-24 12:45:19)
Zredagowana przez: Tomasz Gaździcki (2022-04-28 13:17:04)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/konkurs-na-stanowisko-informatyk-nabor-zakonczony/369