Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony
Statystyki graficzne

Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony

 

           Jawor, 14.09.2021 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub 

Pośrednik pracy / Doradca zawodowy  – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.03.2021

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

- Przyjęcie informacji z Działu RE o rejestracji bezrobotnego lub poszukującego pracy w powiatowym urzędzie pracy i wyznaczonym terminie stawiennictwa w CAZ.

- Informowanie osób zarejestrowanych w PUP w Jaworze o przysługujących im prawach i obowiązkach.

- Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.

- Promowanie form wsparcia, które świadczy urząd pracy.

- Monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego w okresie realizacji indywidualnego planu działania.

- Dokumentowanie przebiegu wizyt w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

- Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

- Prowadzenie rekrutacji na zgłoszone krajowe oferty pracy, oferty pracy subsydiowanej, staże, prace społecznie użyteczne i inne formy pomocy realizowane przez urząd pracy.

- Promowanie, informowanie i prowadzenie naboru dla instytucji zewnętrznych zajmujących się przeciwdziałaniem bezrobociu, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze nawiązał w tym zakresie współpracę.

- Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

- Pomoc osobom zarejestrowanym i niezarejestrowanym w rozwiązywaniu problemu zawodowego.

- Świadczenie i dokumentowanie usługi poradnictwa zawodowego.

- Pomoc w udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,

- Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

- Pomoc w udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

- Pomoc w inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych  i poszukujących pracy;

- Pomoc przy udzielaniu pracodawcom pomocy:

a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

- Pomoc przy inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

- Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii
o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

- Kierowanie klientów do innych instytucji świadczących specjalistyczną pomoc.

- Sprawowanie kontroli nad prowadzoną dokumentacją pod względem merytorycznym;

- Pomoc w świadczeniu usługi poradnictwa zawodowego osobom niezarejestrowanym w urzędzie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk
z zakresu realizowanych zadań.

- Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

- wykształcenie wyższe o kierunku socjologia, psychologia, administracja lub pokrewne,

- minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku pośrednika pracy oraz  minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku Doradcy zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia - w przypadku stanowiska – Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy,

- staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) minimum 9 miesięcy w Publicznych Slużbach Zatrudnienia, w tym min. 6 miesięcy doświadczenia w zakresie tzw. wewnętrznego pośrednictwa pracy (związanego z obsługą osób bezrobotnych) - w przypadku stanowiska – Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy –stażysta,

- obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

- znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1100) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

- posiadane umiejętności: umiejętność współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

- odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

- otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

- odporność na stres, stabilność emocjonalna,

- zdolność logicznego myślenia,

- komunikatywność,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie (w tym gotowość do udziału w kilkudniowych szkoleniach wyjazdowych),

- zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

- gotowość do podjęcia pracy od miesiąca października 2021r.

 

Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

- rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

- oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-  konieczność poruszania się po terenie Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Bolkowie (parter ze schodami przed budynkiem i w budynku) i Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- Życiorys zawodowy  /CV/ wraz z aktualną fotografią,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

- kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

- dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Ofertyw zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem

„Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze - Pośrednik pracy/Doradca zawodowy” lub  

„Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy - stażysta“ należy:

  • złożyć do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze lub
  • złożyć w Sekretariacie urzędu – I piętro pok.15 lub
  • przesłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

w terminie do 27  września 2021 roku  /liczy się termin wpływu do urzędu pracy/.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko Pośrednika pracy/ Doradcy zawodowego, które jednocześnie potwierdzą stosownym dokumentem wykonywanie zadań na ww. stanowiskach.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

 

 

       

 Jarosław Simon

                                                                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

 

 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

KO/CAZ.1112.03.2021                                                                                                                         Jawor, 28.09.2021 r.

     

Lista kandydatów

 spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: 

Pośrednik pracy/Pośrednik pracy – stażysta ½ etatu

Doradca zawodowy/Doradca zawodowy – stażysta ½ etatu

 

    

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Lucyna Maciejowska

Jawor

   

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zostanie poinformowana indywidualnie.

 

 

 

Jawor, 30.09.2021 r.

  

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy/Pośrednik pracy – stażysta ½ etatu

Doradca zawodowy/Doradca zawodowy – stażysta ½ etatu

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

 

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Lucyna Maciejowska (zam. Jawor) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy – stażysta/Doradca zawodowy - stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

 

                                                                                                                  Jarosław Simon

                                                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Strona dodana przez: Łukasz Jedynak (2021-09-14 13:34:00)
Zredagowana przez: Tomasz Gaździcki (2021-09-30 15:13:35)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/konkurs-na-stanowisko-posrednik-pracy-doradca-zawodowy-lub-posrednik-pracy-doradca-zawodowy-%E2%80%93-sta%C5%BCysta-nabor-zakonczony/366