Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony
Statystyki graficzne

Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony

           Jawor, 13.07.2022 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:

Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy w  Centrum Aktywizacji Zawodowej  lub

Pośrednik pracy – stażysta /Doradca zawodowy – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej .

 

Liczba miejsc pracy: 2 etaty

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.02.2022

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Zadania podstawowe:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań stanowiska pracy.
 3. Wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz zachowanie bezstronności i wysokiej kultury w czasie obsługi klientów urzędu.
 4. Przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia.
 6. Dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

Główne zadania z zakresu pośrednictwa pracy:

 1. Przyjęcie informacji z Działu Ewidencji i Świadczeń o rejestracji bezrobotnego lub poszukującego pracy
  w powiatowym urzędzie pracy i wyznaczonym terminie stawiennictwa w CAZ.
 2. Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb
  i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.
 3. Promowanie usług urzędu pracy.
 4. Informowanie osób zarejestrowanych w PUP o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 5. Modyfikacja i realizacja indywidualnych planów działania, w tym monitorowanie sytuacji i postępów
  w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego w okresie realizacji IPD.
 6. Dokumentowanie przebiegu realizacji usługi rynku pracy w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych.
 7. Przekazywanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji o propozycjach odpowiedniej pracy lub innej pomocy.
 8. Prowadzenie rekrutacji na zgłoszone krajowe oferty pracy, oferty pracy subsydiowanej, staże, prace społecznie użyteczne i inne realizowane przez urząd pracy.
 9. Znajomość zasad kwalifikacji do Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Promowanie, informowanie i prowadzenie naboru dla instytucji zewnętrznych zajmujących się przeciwdziałaniem bezrobociu, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze nawiązał w tym zakresie współpracę.
 11. Weryfikacja bazy kompetencji urzędu pracy i prowadzenie doboru kandydatów do pracy w ramach wniosków o wydanie informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 12. Opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego i przekazywanie ich do działu Ewidencji i Świadczeń.
 13. Opiniowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz działalności na zasadach spółdzielni socjalnych, a także wniosków o skierowanie na szkolenie i przekazanie ich na właściwe stanowiska pracy realizujące daną usługę czy instrument rynku pracy.
 14. Wykonywanie zadań z zakresu wizyt monitorujących u podmiotów, z którymi PUP w Jaworze zawarł umowy.
 15. Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk z zakresu realizowanych zadań.
 16. Współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 17. Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami w zakresie wymiany informacji o aktywności zawodowej osób zarejestrowanych w urzędzie.
 18. Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

Główne zadania z zakresu poradnictwa zawodowego: 

      1. Pomoc osobom zarejestrowanym i niezarejestrowanym w rozwiązywaniu problemu zawodowego.
      2. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz

          w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu
          i podejmowaniu pracy.

      3. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy

          aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.
      4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie: 

         a) grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz 
         b) szkolenia trzytygodniowego z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – w przypadku posiadania stosownych
            uprawnień.
      5. Pomoc przy udzielaniu pracodawcom pomocy:
           a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
           b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
      6. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej

            do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
      7. Kierowanie klientów do innych instytucji świadczących specjalistyczną pomoc. 
      8. Sprawowanie kontroli nad prowadzoną dokumentacją pod względem merytorycznym.     

      9. Świadczenie usługi poradnictwa zawodowego osobom niezarejestrowanym w urzędzie pracy zgodnie z obowiązującymi

          przepisami prawa.
     10. Pomoc w przygotowaniu informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk z zakresu 

          poradnictwa zawodowego.
     11. Dokumentowanie usługi poradnictwa zawodowego.

 

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-  wykształcenie wyższe (w przypadku pośrednika pracy/ doradcy zawodowego) lub min. średnie w trakcie studiów lub wyższe

  (w przypadku pośrednika pracy – stażysty/ doradcy zawodowego - stażysty),

-  minimum 1 rok stażu pracy w zakresie tzw. wewnętrznego pośrednictwa pracy (związanego z obsługą osób bezrobotnych)

   w Publicznych Służbach Zatrudnienia - w przypadku stanowiska – pośrednik pracy,

-  minimum 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego - w przypadku stanowiska – doradcy zawodowego,

- staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) – min. 1 rok w przypadku stanowiska – pośrednik pracy  – stażysta lub doradca zawodowy – stażysta,

-  obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  nieposzlakowana opinia,

-  nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

-  znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-  posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

-  odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-  otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-  odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-  zdolność logicznego myślenia,

-  komunikatywność,

-  punktualność,

-  sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

-  zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

-  gotowość do łączenia zadań pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

-  gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie w zakresie pośrednictwa pracy

   i poradnictwa zawodowego.

 

Warunki pracy:

-  wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

-  rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,

-  oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-  konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy: pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze (w budynku brak windy), a także konieczność poruszania się po terenie  Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Bolkowie (parter ze schodami).

 

Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny,

-  życiorys zawodowy /CV/,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-  kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

-  klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),

-  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-  dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane
w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze - pośrednik pracy/doradca zawodowy; pośrednik pracy- stażysta/ doradca zawodowy - stażysta“ należy złożyć:

 • do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze,
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

 

 

w terminie do dnia 28 lipiec 2022 roku do godz. 14.30.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednika pracy/ doradcy zawodowego, poświadczone stosownym dokumentem potwierdzająym wykonywanie zadań z zakresu wewnętrznego pośrednictwa pracy i/lub doradztwa zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte

w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

  

                                                                                                      Jarosław Simon

                                                                                    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze                        

  

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.02.2022                                                                                                                           Jawor, 01.08.2022 r.

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy – stażysta /Doradca zawodowy – stażysta

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Daria Meslik

Jawor

2.

Renata Kurzydło

Paszowice

3.

Damian Lasoń

Jawor

4.

Angelika Połeć

Jawor

5.

Monika Procków

Jawor

6.

Doriana Urbanowska

Mściwojów

 

W kolejnym etapie naboru weryfikowana będzie wiedza kandydatów z zakresu działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze oraz ze znajomości przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 690 z późn. zm.).

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy - stażysta/ Doradca zawodowy - stażysta

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

 

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydaci – Pani Monika Procków (zam. Jawor) oraz Pan Damian Lasoń (zam. Jawor) – pozytywnie przeszli kolejny etap naboru, zdobywając największą liczbę punktów, zarówno z testu wiedzy jak i z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazali się odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy – stażysta/ Doradca zawodowy – stażysta, na którym zostaną zatrudnieni.

 

Jarosław Simon

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Strona dodana przez: Tomasz Gaździcki (2022-07-13 14:56:50)
Zredagowana przez: Grzegorz Kozłowski (2022-08-10 14:46:49)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/konkurs-na-stanowisko-posrednik-pracy-doradca-zawodowy-lub-posrednik-pracy-doradca-zawodowy-%E2%80%93-sta%C5%BCysta-nabor-zakonczony/371