Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony
Statystyki graficzne

Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony

Jawor, 22.08.2022 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:

Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy w Centrum Aktywizacji Zawodowej , lub Pośrednik pracy – stażysta /Doradca zawodowy – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej .

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.05.2022

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59 - 400 Jawor.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania podstawowe:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań stanowiska pracy.
 3. Wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz zachowanie bezstronności i wysokiej kultury w czasie obsługi klientów urzędu.
 4. Przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia.
 6. Dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Główne  zadania z zakresu pośrednictwa pracy:

 1. Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb
  i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.
 2. Promowanie usług urzędu pracy oraz aktualizowanie informacji z realizowanych form wsparcia upowszechnianych za pomocą strony internetowej jawor.praca.gov.pl , ulotek, tablicy ogłoszeń.
 3. Informowanie osób zarejestrowanych w PUP o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 4. Współpraca z pracodawcami w zakresie usługi pośrednictwa pracy, w tym ułatwianie dostępu podmiotom gospodarczym do form pomocy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Pozyskiwanie, przyjmowanie i upowszechnianie krajowych ofert pracy z obszaru powiatu i ich przekazywanie do internetowej bazy ofert.
 6. Aktualizowanie krajowych pozyskanych ofert pracy.
 7. Utrzymanie kontaktu z pracodawcami, z którymi PUP już współpracuje oraz podejmowanie kontaktu z nowymi pracodawcami krajowymi, w tym prowadzenie w formie elektronicznej, karty pracodawców i rejestru pracodawców
  z obszaru działania PUP.
 8. Informowanie pracodawców/ przedsiębiorców o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 9. Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
 10. Weryfikacja bazy kompetencji urzędu pracy i prowadzenie doboru kandydatów do pracy w ramach wniosków o wydanie informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 11. Wykonywanie zadań z zakresu wizyt monitorujących u podmiotów, z którymi PUP w Jaworze zawarł umowy.
 12. Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk z zakresu realizowanych zadań.
 13. Organizowanie, realizowanie, dokumentowanie, monitorowanie i rozliczanie instrumentu rynku pracy z zakresu dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, w tym m.in.:

a)   Udzielanie informacji o zasadach korzystania przez pracodawców z instrumentu rynku pracy – dofinansowania wyposażenia miejsc pracy,

b)   Przyjęcie wniosku o dofinansowanie i jego weryfikacja oraz przygotowanie do rozpatrzenia,

c)   Przygotowanie umów i pozostałych dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania na wyposażenie miejsc pracy,

d)   Rozliczanie przedłożonych faktur i odbiór utworzonych miejsc pracy,

e)   Monitoring zatrudnienia osób skierowanych na nowo utworzone miejsca pracy,

f)   Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji postanowień umowy,

g)   Przygotowanie dokumentów potwierdzających wywiązanie się beneficjenta z zawartej umowy,

h)   Przygotowanie zaświadczeń i sporządzanie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej,

i)    Wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem zawartych umów.

 1. Modyfikacja i realizacja indywidualnych planów działania, w tym monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego w okresie realizacji IPD.
 2. Dokumentowanie przebiegu realizacji usługi rynku pracy w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych.
 3. Znajomość zasad kwalifikacji do Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 4. Prowadzenie spraw w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

-         przyjmowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz dokonywania wpisów do ewidencji oświadczeń,

-         przyjmowania wniosków o wydanie informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

-         przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz dokonywania wpisów do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

 1. Opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego i przekazywanie ich do działu Ewidencji i Świadczeń.
 2. Opiniowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz działalności na zasadach spółdzielni socjalnych, a także wniosków o skierowanie na szkolenie
  i przekazanie ich na właściwe stanowiska pracy realizujące daną usługę czy instrument rynku pracy.
 3. Terminowe i prawidłowe prowadzenie spraw z zakresu powierzonych zadań.
 4. Terminowe i prawidłowe przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanych form wsparcia.
 5. Sprawowanie kontroli nad poziomem środków angażowanych na formę wsparcia.
 6. Sprawowania kontroli nad dokumentami pod względem merytorycznym.
 7. Monitorowanie zawartych umów do czasu ich zakończenia w zakresie realizacji postanowień w nich zawartych.
 8. Organizowanie i prowadzenie dokumentacji giełd pracy i targów pracy.
 9. Współdziałanie z organami kontrolnymi tj. Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, Policją i placówkami konsularnymi oraz z Krajową Administracją Skarbową.
 10. Współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 11. Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami w zakresie wymiany informacji o aktywności zawodowej osób zarejestrowanych w urzędzie.
 12. Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

 

Główne zadania z zakresu poradnictwa zawodowego:

 

 1. Pomoc przy udzielaniu pracodawcom pomocy:

a)    w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b)    we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 1. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii
  o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
 2. Kierowanie klientów do innych instytucji świadczących specjalistyczną pomoc.
 3. Sporządzanie opinii osobom ubiegającym się o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą pod względem posiadania predyspozycji do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, po uzyskaniu stosownych uprawnień,
 4. Sprawowanie kontroli nad prowadzoną dokumentacją pod względem merytorycznym;
 5. Świadczenie usługi poradnictwa zawodowego osobom niezarejestrowanym w urzędzie pracy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pomoc w przygotowaniu informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk z zakresu poradnictwa zawodowego.
 7. Dokumentowanie usługi poradnictwa zawodowego.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)    wykształcenie wyższe, preferowane  w kierunku psychologia, socjologia, administracja, rachunkowość lub pokrewne,

2)    minimum 1 rok stażu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia
- w przypadku stanowiska – pośrednik pracy,

3)    minimum 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego - w przypadku stanowiska – doradcy zawodowego,

4)    staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) – min. 1 rok
w przypadku stanowiska – pośrednik pracy – stażysta/doradca zawodowy – stażysta.

5)    obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

6)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)    nieposzlakowana opinia,

8)    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)    znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office.

10)  znajomość:

a)    Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.),

b)    Ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.91)

c)     standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

d)    Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)    posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

2)    odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

3)    otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

4)    odporność na stres, stabilność emocjonalna,

5)    zdolność logicznego myślenia,

6)    komunikatywność,

7)    punktualność,

8)    sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

9)    zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

10)  Gotowość do łączenia zadań pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

11)  Gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych, online
i samokształcenie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Warunki pracy:

1)    wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

2)    rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,

3)    oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

4)    konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy: pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy, a także konieczność poruszania się po terenie  Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Bolkowie (parter ze schodami).

 

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      Życiorys zawodowy  /CV/,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

5)      kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

7)      klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),

8)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

11)    dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane
w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Ofertyw zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - pośrednik pracy/doradca zawodowy; pośrednik pracy- stażysta/ doradca zawodowy - stażysta“ należy:

 • dostarczyć do Sekretariatu Urzędu pok. 15 - I piętro lub
 • złożyć do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze,
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

 

 

w terminie do dnia 16 wrzesień 2022 roku do godz. 14.30.

 

a)    W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednika pracy/ doradcy zawodowego, poświadczone stosownym dokumentem potwierdzająym wykonywanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy i/lub doradztwa zawodowego  w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

b)    W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

c)     Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

d)    Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

e)    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

f)      Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

g)    Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

 

         

Jarosław Simon

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.0.530 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

KO/CAZ.1112.05.2022                                                                                                                        Jawor, 19.09.2022 r.

   

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze

 na wolne stanowisko urzędnicze:

 Pośrednik pracy– stażysta/ Doradca zawodowy - stażysta  

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Ewelina Domagała

Jawor

2.

Natalia Smolińska

Jawor

3.

Doriana Urbanowska

Mściwojów

 

W kolejnym etapie naboru weryfikowana będzie wiedza kandydatów z zakresu działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze oraz ze znajomości następujących przepisów:

- Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.),

- Ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.91),

 - standardów prowadzenia usług rynku pracy  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 243).

 

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

                                                                                                                                Jarosław Simon

                                                                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 

Jawor, 26.09.2022 r.

  

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy – stażysta /Doradca zawodowy – stażysta

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

  

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Ewelina Domagała (zam. Jawor) – pozytywie przeszła test oraz rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy – stażysta / Doradca zawodowy – stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

                                                                                                                                Jarosław Simon

                                                                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Strona dodana przez: Grzegorz Kozłowski (2022-08-22 13:18:05)
Zredagowana przez: Tomasz Gaździcki (2022-09-27 14:30:45)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument __zalacznik-nr-1-kwestionariusz-osobowy 2022-08-22 48.5kB POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-2-klauzula-informacyjna 2022-08-22 56.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/konkurs-na-stanowisko-posrednik-pracy-doradca-zawodowy-lub-posrednik-pracy-doradca-zawodowy-%E2%80%93-sta%C5%BCysta-nabor-zakonczony/374