Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony
Statystyki graficzne

Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony

 

           Jawor, 18.09.2020 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.01.2020

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bolkowie, przy ul. Kolejowej 10 i Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-    Przyjęcie informacji z Działu RE o rejestracji bezrobotnego lub poszukującego pracy w powiatowym urzędzie pracy i wyznaczonym terminie stawiennictwa w CAZ.

-    Informowanie osób zarejestrowanych w PUP w Jaworze o przysługujących im prawach i obowiązkach.

-    Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.

-    Promowanie form wsparcia, które świadczy urząd pracy.

-    Monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego w okresie realizacji indywidualnego planu działania.

-    Dokumentowanie przebiegu wizyt w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

-    Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

-    Prowadzenie rekrutacji na zgłoszone krajowe oferty pracy, oferty pracy subsydiowanej, staże, prace społecznie użyteczne i inne formy pomocy realizowane przez urząd pracy.

-    Promowanie, informowanie i prowadzenie naboru dla instytucji zewnętrznych zajmujących się przeciwdziałaniem bezrobociu, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze nawiązał w tym zakresie współpracę.

-    Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

-    Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk
z zakresu realizowanych zadań.

-    Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-     wykształcenie wyższe (w przypadku pośrednika pracy) lub min. średnie lub wyższe (w przypadku pośrednika pracy – stażysty),

-     minimum 1 rok stażu pracy w zakresie tzw. wewnętrznego pośrednictwa pracy (związanego z obsługą osób bezrobotnych) w Publicznych Służbach Zatrudnienia - w przypadku stanowiska – pośrednik pracy,

-     staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) minimum  1 rok w Publicznych Slużbach Zatrudnienia - w przypadku stanowiska – pośrednik pracy –stażysta,

-     obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-     nieposzlakowana opinia,

-     nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-     znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-     znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-     posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

-     odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-     otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-     odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-     zdolność logicznego myślenia,

-     komunikatywność,

-     gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-     zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

-     znajomość programu Syriusz Std.

 

Warunki pracy:

-     wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

-     rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,

-     oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-     konieczność poruszania się po terenie Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Bolkowie (parter) i Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-     list motywacyjny,

-     Życiorys zawodowy  /CV/,

-     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-     kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-     kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

-     klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),

-     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-     dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane
w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

Ofertyw zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - pośrednik pracy/ pośrednik pracy- stażysta“ należy złożyć:

  • do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze,
  • lub przesłać listem poleconym na adres:

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

 

 

w terminie do dnia 1 października 2020 roku do godz. 14.30.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednika pracy, poświadczone stosownym dokumentem potwierdzająym wykonywanie zadań z zakresu wewnętrznego pośrednictwa pracy.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty, które wpłyną w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

  

                                                                                                                   Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

   

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

 

KO/CAZ.1112.01.2020                                                                                                  Jawor, 08.10.2020 r.

   

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne

 stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy - stażysta  

  

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Justyna Podkówka

Bolków

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zostanie poinformowana indywidualnie.

 

                                                                                                                   Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 

Jawor, 14.10.2020 r.

    

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy - stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Justyna Podkówka (zam. Bolków) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy - stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

 

                                                                                                                   Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Strona dodana przez: Tomasz Gaździcki (2020-09-18 10:27:58)
Zredagowana przez: Tomasz Gaździcki (2020-10-15 12:19:25)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/konkurs-na-stanowisko-posrednik-pracy-posrednik-pracy-sta%C5%BCysta-nabor-zakonczony/341