Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony
Statystyki graficzne

Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony

Jawor, dnia 29.09.2022 r.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy: REFERENT  DS. WINDYKACJI I BUDŻETU – W DZIALE FINANSOWO - KSIĘGOWYM

 

Liczba miejsc pracy : 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/KF.1112.06.2022

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

Miejsce wykonywania pracy: Dział Finansowo-Księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. wykształcenie na stanowisku – co najmniej średnie,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy biurowej – co najmniej 6 miesięcy,
 3. obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. odporność na stres,
 8. biegła znajomość obsługi komputera, MS OFFICE (Word, Excel) i przeglądarek internetowych,
 9. znajomość przepisów prawa:
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) – w szczególności Rozdziału 15;
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479, z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. preferowane kierunki wykształcenia: rachunkowość, ekonomia, administracja lub pokrewne,
 2. mile widziane doświadczenie zawodowe obejmujące pracę w księgowości, a w szczególności w księgowości budżetowej,
 3. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
 4. mile widziane dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym kursy, szkolenia, itp.) kierunkowo związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku,
 5. znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami prawa, a w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 6. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
 7. umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 8. dobra organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie zamierzonego celu,
 9. sumienność, zaangażowanie, rzetelność, terminowość w wykonywaniu zadań,
 10. posiadanie umiejętności: pracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy,
 11. odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,
 12. wysoka kultura osobista,
 13. gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej budżetu i ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi PUP, przy użyciu modułu finansowo-księgowego programu Syriusz,
 2. analiza i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i  rachunkowym,
 3. kontrola i rejestrowanie faktur, rachunków, list wypłat i innych dokumentów księgowych,
 4. dokonywanie przelewów,
 5. uzgadnianie wydatków i kosztów w ramach prowadzonej ewidencji księgowej w układzie klasyfikacji budżetowej, ze szczególnym podziałem na zadania,
 6. sporządzanie zestawień obrotów i sald kont w terminach określonych w ustawie o rachunkowości,
 7. przygotowanie kompletnej dokumentacji, w zakresie zajmowanego stanowiska pracy, niezbędnej do opracowania bilansu,
 8. sporządzanie sprawozdań w zakresie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku,
 9. prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń,
 10. prowadzenie windykacji należności administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych,
 11. podejmowanie czynności windykacyjnych i sporządzanie z podjętych działań okresowych analiz,
 12. sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 13. opracowywanie projektów pism do dłużników, organów egzekucyjnych, oraz przekazywanie do właściwego organu wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności,
 14. wszczynanie postępowań egzekucyjnych wobec dłużników w przypadkach długotrwałego uchylania się od spłaty zobowiązań,
 15. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb działu oraz zleconych przez przełożonego przykładowo naliczanie list wypłat świadczeń dla bezrobotnych, sprawdzanie zaświadczeń ZUS RP-7.

 Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 2. rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,
 3. praca pod presją czasu,
 4. oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
 5. konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze (w budynku brak windy).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy /CV/,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 5. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 7. klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 11. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.  

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  Referenta ds. windykacji i budżetu“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

 

w terminie do dnia 10 października 2022 roku do godz. 14.30.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie testu wiedzy i umiejętności.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte

w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

                                                                                          Jarosław Simon

                                                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze                        

  

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t. j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/KF.1112.06.2022                                                                                                                              Jawor, 12.10.2022 r.

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. Windykacji i Budżetu w Dziale Finansowo-Księgowym  

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Beata Najman

Jawor

2.

Joanna Makuch

Jawor

3.

Magdalena Matuszewska

Jawor

 

W kolejnym etapie naboru weryfikowana będzie wiedza kandydatów ze znajomości następujących przepisów:

- Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), w szczególności Rozdział 15,

- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.)

oraz biegłość obsługi komputera w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

O terminie przeprowadzenia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

                                                                                            Jarosław Simon

                                                                         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze  

 

Jawor, 19.10.2022 r.

   

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Referenta ds. Windykacji i Budżetu

w Dziale Finansowo-Księgowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Beata Najman (zam. Jawor) – pozytywie przeszła test oraz rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się największą wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Referent ds. windykacji i budżetu.

                      

                                                                                            Jarosław Simon

                                                                         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

Strona dodana przez: Tomasz Gaździcki (2022-09-29 13:53:47)
Zredagowana przez: Tomasz Gaździcki (2022-10-20 14:28:38)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/konkurs-na-stanowisko-referenta-ds-windykacji-i-bud%C5%BCetu-w-dziale-finansowo-ksiegowym-nabor-zakonczony/376