Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony
Statystyki graficzne

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony

 

                    Jawor, 18.03.2019r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.01.2019

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizacja zadań ustawowych w zakresie usługi organizacja szkoleń w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy.
 2. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.
 3. Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usługi organizacja szkoleń świadczonej przez powiatowy urząd pracy.
 4. Planowanie kierunków rozwoju zawodowego oraz szkoleń dla osób uprawnionych we współpracy
  z doradcą zawodowym i pośrednikami pracy.
 5. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń.
 6. Dokumentowanie przebiegu realizacji usługi rynku pracy.
 7. Współpraca z instytucjami szkolącymi (gromadzenie i analiza ofert instytucji szkoleniowych).
 8. Organizowanie, realizowanie, dokumentowanie imonitorowanie powierzonych do realizacji form pomocy.
 9. Wykonywanie zadań związanych z finansowaniem kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych.
 10. Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń.
 11. Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny zawartych umów o przeprowadzenie szkolenia.
 12. Przygotowanie informacji i danych liczbowych dla potrzeb statystyki.
 13. Sprawowanie kontroli nad poziomem środków angażowanych na organizację szkoleń, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji.
 14. Aktualizowanie informacji na stronie internetowej urzędu z zakresu tematyki powierzonych form wsparcia.
 15. Współpraca z pośrednikami pracy, doradcą zawodowym, specjalistami ds. programów i pozostałymi pracownikami urzędu.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-          w przypadku Specjalisty ds. rozwoju zawodowego - wykształcenie wyższe – preferowane administracyjne ekonomiczne, finanse, rachunkowość lub

-          w przypadku Specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty wymagane wykształcenie min. średnie w trakcie studiów lub wyższe – preferowane administracyjne, ekonomiczne, finanse, rachunkowość,

-          doświadczenie w pracy w zakresie organizacji szkoleń w Publicznych Służbach Zatrudnienia                     (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego),

-          staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) w Publicznych Slużbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego –stażysta),

-          obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-          nieposzlakowana opinia,

-          niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-          znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

-          posiadane umiejętności: umiejętność analitycznego myślenia i dokonywania złożonych wyliczeń finansowych, umiejętność współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-          odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-          predyspozycje do pracy związanej z obsługą klienta,

-          otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-          odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-          zdolność logicznego myślenia,

-          komunikatywność,

-          gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-          zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism.

 

Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-          rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni  i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-          oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-          konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          Życiorys zawodowy  /CV/ wraz z aktualną fotografią,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-          kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Ofertyw zamkniętych kopertach  z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - specjalista ds. rozwoju zawodowego/ specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

 

w terminie do 01.04.2019 roku do godziny 15.00.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.       (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor informuje, iż jest:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: wrja@praca.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie będzie Pani/Pan mogła/mógł odbrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli  Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

   

                                                                                      Jarosław Simon

                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze  

 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.01.2019                                                                                              Jawor, 09.04.2019 r.

  

Lista osób spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Magdalena Dudek

Jawor

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 

Jawor, 15.04.2019 r.

 

 

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego- stażysta

 

 Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Magdalena Dudek (zam. Jawor) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Specjalista ds. rozwoju zawodowego- stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

 

                                                                                    Jarosław Simon

                                                     Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

 

Strona dodana przez: Tomasz Gaździcki (2019-03-18 15:19:35)
Zredagowana przez: Tomasz Gaździcki (2019-04-17 13:55:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/konkurs-na-stanowisko-specjalista-ds-rozwoju-zawodowego-specjalista-ds-rozwoju-zawodowego-sta%C5%BCysta-nabor-zakonczony/334