Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP)
Statystyki graficzne

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP)

 

PSZ-OPWPOd 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby móc skorzystać z procedury uproszczonej:

 

1. Cudzoziemiec musi być obywatelem jednego z 6 państw: Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Republiki Mołdawii.

2. Praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową określoną następującymi kategoriami PKD (wg rozporządzenia do pobrania tutaj).

3. Okres wykonywania pracy nie może by dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

4. Opłata30 zł za każde oświadczenie.

 

Podmiot (pracodawca) powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa w oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podmiotu (dotyczy podmiotów posiadających wpis w rejestrze KRS) lub miejsca stałego pobytu - zameldowania na pobyt stały (dotyczy osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do ewidencji działalności CEIDG).

 

Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie WYŁĄCZNIE poprzez portal usług elektoronicznych PSZ
W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego wniosek można podpisać podczas odbioru wpisu do ewidencji w pokoju nr 5 (parter) przy ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze.

 

zarejestruj

 

Do każdego oświadczenia należy dołączyć załączniki:

Załącznik nr 1. Dowód wpłaty 30 zł na każdego cudzoziemca – Ważny dowód wpłaty powinien zawierać w tytule: imię nazwisko cudzoziemca, nazwę podmiotu dokonującego wpłaty, oświadczenie o powierzeniu pracy.

 

Wpłat można dokonywać jedynie na konto odbiorcy: 

nr rachunku (bank BGŻ BNP Paribas S.A.)
41 1600 1462 0006 2052 0597 3155

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

tytuł przelewu: imię i nazwisko cudzoziemca, nazwa pracodawcy, oświadczenie o powierzeniu pracy.

 

Załącznik nr 2. Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub wpis do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Załącznik nr 3. Kserokopia wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) – jeżeli cudzoziemiec przebywa na terenie RP;

Załącznik nr 4. Kserokopia stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – jeżeli cudzoziemiec przebywa poza terytorium RP.

Załącznik nr 5. Oświadczenie pracodawcy o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (automatycnie składane wraz z oświadczneiem przez portal PSZ). Oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, niezależnie od złożonego pełnomocnictwa.

Załącznik nr 6. Jeżeli w imieniu podmiotu występował będzie pełnomocnik – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie (lub jego odpis) lub udzielone przez pracodawcę osobiście w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5, przy ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze (wzór pełnomocnictwa do pobrania tutaj), zgodnie z Art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

 

Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego i bezbłędnie wypełnionego oświadczenia, zaś w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – w ciągu 30 dni.

 

UWAGA: złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Pracodawca powiadamia pisemnie Urząd o:

1. Podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy

2. Niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
     ( Dz. U. z 2018 r. poz 1265 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) .
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

 

Strona dodana przez: Michał Wroński (2014-05-29 10:37:54)
Zredagowana przez: Wojciech Białczyk (2018-12-28 11:58:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/oswiadczenie-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-(psz-opwp)/240