Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Powiatowa Rada Rynku Pracy
Statystyki graficzne

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Organizacja oraz tryb działania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

W związku z artykułem 14 Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598) do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy jej zadania wykonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia Rady.

Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 630).

Kto wchodzi w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład Rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady.

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Zakres działań Powiatowej Rady Rynku Pracy

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatu jaworskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 9. opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa  na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 11. opiniowanie:
  • celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
  • proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych;
  • celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Strona dodana przez: Daniel Cielecki (2014-07-18 10:15:39)
Zredagowana przez: Edyta Matysiewicz-Biegun (2016-02-09 12:39:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/powiatowa-rada-rynku-pracy/253