Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne
Statystyki graficzne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Do wykonywania tych prac kieruje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. PSU organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Skierowanym, na wniosek gminy, do wykonywania Prac Społecznie Użytecznych może zostać:

 • bezrobotny bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoba uczestnicząca w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęła uczestnictwo w tych formach  w wyniku skierowania Urzędu.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status bezrobotnego.

Tryb organizowania prac społecznie użytecznych

Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Starosta zawiera z Gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz numery ewidencyjne PESEL bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, przyjmuje skierowanego przez starostę bezrobotnego bez prawa do zasiłku w celu wykonywania prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem oraz poucza go o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, zapoznaje bezrobotnego bez prawa do zasiłku z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Starosta przekazuje właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykaz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówili przyjęcia propozycji ich wykonywania.

Miejsce i czas wykonywania prac społecznie użytecznych

 • Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.
 • Wykonywanie prac społecznie użytecznych może maksymalnie trwać 10 godzin w tygodniu.

Refundacja świadczeń przysługujących bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,50 złotych za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (kwota akutlana 8,10 zł za godzinę)

Starosta na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne.

Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Zobowiązania gminy lub podmiotu, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne  

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, ma obowiązek:

 • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
 • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
 • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
 • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia (z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy) oraz do wypłaty tego świadczenia pieniężnego w okresach miesięcznych z dołu.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne ma obowiązek również niezwłocznego zawiadomienia starosty (za pośrednictwem PUP) i właściwego dyrektora ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy bezrobotny bez prawa do zasiłku:

 • nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych, 
 • nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej, 
 • opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych, 
 • naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej.

Zobowiązania osób skierowanych do odbycia prac społecznie użytecznych

Osoba skierowana na PSU zobowiązana jest do:

 • wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
 • do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udziela

Doradca klienta: Adrian Bartoń
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 13 ( I piętro) tel.: 76 729 11 13

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:21)
Zredagowana przez: Adrian Bartoń (2016-01-07 14:53:03)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/115