Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji » Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu
Statystyki graficzne

Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu

Prawa

 1. Osoba uprawniona skierowana na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w szczególności z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego bądź środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 2. Skierowanie na szkolenie osoby uprawnionej, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoba kierowana uzyska w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

 3. Od dnia rozpoczęcia szkolenia do dnia jego zakończenia terminy wyznaczone przez PUP w sprawach potwierdzenia gotowości nie obowiązują.

 4. Osobie posiadającej status bezrobotnego przysługuje w okresie odbywania szkolenia świadczenie w postaci stypendium przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu, wypłacane w terminie ustalonym przez PUP. Wysokość stypendium w okresie odbywania szkolenia wynosi miesięcznie 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie do ilości godzin szkolenia w danym miesiącu.

 5. W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla osób bezrobotnych.

 6. Osobie uprawnionej skierowanej na szkolenie przysługuje odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych  w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i powrotu, przy czym w przypadku osoby nieposiadającej prawa do stypendium odszkodowanie wypłacane jest przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoba ta została ubezpieczona.

 7. Osobie posiadającej status poszukującego pracy stypendium nie przysługuje.

 8. Stypendium nie przysługuje osobie bezrobotnej, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium.

 9. Stypendium nie przysługuje również za dni nieobecności na szkoleniu, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na taką okoliczność bezrobotny zobowiązany jest   do przedstawienia w PUP odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA (potocznie zwanym L4).

 10. Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie, która w trakcie szkolenia podjęła zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki  na ubezpieczenie społeczne.

 11. Osoba uprawniona skierowana na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjęła zatrudnienie.

 12. Osoba uprawniona skierowana na szkolenie może ubiegać się o:

  • zwrot kosztów przejazdu powstałych w związku z dojazdem do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem,
  • zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
  • zwrot  kosztów opieki nad dzieckiem  w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko do 7 lat.

Obowiązki

 1. Osoba uprawniona skierowana na szkolenie, zobowiązana jest do:

  • uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu  i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,

  • ukończenia szkolenia w przewidzianym terminie,

  • przedstawienia w PUP dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia,

  • każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność.

 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dokumentem tym jest zaświadczenie lekarskie. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy w wyniku choroby (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA).
  W przypadku nieobecności na szkoleniu związanej z wydarzeniami losowymi tj. np.: ślub, urodzenie dziecka, zgon i pogrzeb członka rodziny, dokumentem tym jest oświadczenie wraz z kopią odpowiedniego aktu urzędu stanu cywilnego.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt.1d, osoba uprawniona skierowana na szkolenie jest obowiązana do powiadomienia PUP o niezdolności do szkolenia, w terminie do 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia związanego z wydarzeniami losowymi, oraz dostarczenia wymaganego dokumentu niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu.

 4. Nieusprawiedliwienie nieobecności powoduje przerwanie szkolenia.

 5. Osoba skierowana na szkolenie zobowiązana jest zawiadomić urząd - w ciągu 7 dni – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub prawa do stypendium.

 6. Osoba skierowana na szkolenie, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana  do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Kosztem szkolenia jest:

   

  • należność przysługująca instytucji szkoleniowej,
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nie posiadających prawa  do stypendium,
  • koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,
  • koszty badań lekarskich i psychologicznych, wymaganych w przepisach odrębnych,
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych  do wykonywania danego zawodu.

 7. Osoba bezrobotna skierowana na szkolenie, która nie podjęła szkolenia zgodnie z wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia lub przerwała szkolenie z własnej winy, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy

 8. Osoba posiadająca status POSZUKUJĄCEGO PRACY, skierowana na szkolenie, która nie podjęła lub przerwała szkolenie, traci status osoby poszukującego pracy na okres 120 dni od dnia po dniu zaistnienia ww. zdarzenia. Ponowna rejestracja może nastąpić po upływie wskazanego okresu przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 9. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne

Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:

 • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku  w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego (jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia o kwotę wypłaconego stypendium);
 • koszty szkolenia nieukończonego z własnej winy;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 11:27:05)
Zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-06-03 12:37:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/prawa-i-obowiazki-osob-uczestniczacych-w-szkoleniu/152