Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy krajowe » Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy
Statystyki graficzne

Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy

Obowiązki

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy , w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, bezrobotny ma obowiązek w ciągu 7 dni poinformować urząd o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa.

 1. Osoba kierowana do pracodawcy ma obowiązek:
  • przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy.
   Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy; (Art. 33 pkt. 4, ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)  

  • zgłoszenia się do pracodawcy we wskazanym terminie;

  • zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym w skierowaniu terminie w celu poinformowania o wynikach i ustaleniach związanych z wizytą u pracodawcy.
   Nie zgłoszenie się bezrobotnego w wyznaczonym terminie i wyznaczonym celu oraz nie powiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa; (art.33 ust.4 pkt. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 69, poz.415 z 2008 r.z późn. zm.)), Część I – Standard Pośrednictwa Pracy pkt 8.2. i 8.6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. nr 47 poz. 314).

 2. Odpowiednia praca, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to:   
  • zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania, których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin.

 3. Bezrobotny jest obowiązany pisemnie  zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (poprzez złożenie oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie) - art. 74 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. Poz. 149  z późn. zm.).

Prawa

 1. Osoba kierowana do pracy ma prawo do:
  • uzyskania wszelkich, dostępnych powiatowemu urzędowi pracy informacji dotyczących złożonej przez pracodawcę oferty pracy,
  • pomocy ze strony pracowników urzędu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • pomocy doradcy zawodowego w określeniu predyspozycji do wykonywania danej pracy,

 2. W przypadku skierowania bezrobotnego /z ustalonym II profilem pomocy/ do pracy PUP może zwrócić koszty przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
 3. Powiatowy urząd pracy, może zwrócić koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, osobie która spełnia łącznie następujące warunki:
  • na podstawie skierowania podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, poza miejscem zamieszkania;
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • posiada ustalony II profil pomocy.

 4. Powiatowy urząd pracy może zwrócić koszty zakwaterowania osobie bezrobotnej, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • na podstawie skierowania podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub
   przygotowanie zawodowe dorosłych, poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.
  • posiada ustalony II profil pomocy.

   UWAGA: Refundacja kosztów, o których mowa w pkt. 3 i 4 odbywa się wg kryteriów ustalonych dla PUP Jawor.

 5. Dodatek aktywizacyjny:
  • bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli w wyniku skierowania PUP podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje  wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • dodatek aktywizacyjny przyznawany jest po uprzednim złożeniu stosownego wniosku;
  • dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy.

 6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem:

  Uprawnionym do skorzystania z tego instrumentu rynku pracy jest osoba bezrobotna, posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7- go roku życia, jeżeli:
  • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, na skutek skierowania z PUP,
  • została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.
  • posiada ustalony II profil pomocy.

Refundacja poniesionych kosztów przysługuje pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 11:35:29)
Zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2016-02-29 14:32:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/prawa-i-obowiazki-osoby-kierowanej-do-pracodawcy/157