Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie jaworskim"
Statystyki graficzne

Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie jaworskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze realizuje projekt pn.:


„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie jaworskim"
 

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


Wartość projektu – 5 190 451,25 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich 3 633 315,88 zł
 
Okres realizacji projektu:  01.01.2023 – 31.12.2024

 
Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności:

 1. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełno sprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;
 2. osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza z grupy NEET.

 
Osoba z grupy NEET to osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje – tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • nie kształci się – tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki,
 • nie szkoli się – tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

 
W okresie realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze planuje objąć wsparciem około 332 osoby bezrobotne.
 
Formy wsparcia udzielane w ramach projektu:

 • pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie  działalności gospodarczej,
 • bon szkoleniowy,
 • bon na zasiedlenie,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne
 • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy.


Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.
 
Rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 120 uczestników oraz uzyskanie kwalifikacji przez 40 uczestników po opuszczeniu programu.

Osoby bezrobotne zainteresowane aktywizacją w ramach ww. form wsparcia proszone są
o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie.
 

Informacje dotyczące:
 • staży udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 6 / nr tel. 76 729 11 12;
 • prac interwencyjnych udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 5 /nr tel. 76 729 11 30;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 13 /nr tel. 76 729 11 13
 • wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy i bonów na zasiedlenie udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 12 /nr tel. 76 729 11 07;
 • bonów szkoleniowych i szkoleń udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7 - pok. 1 /tel. 76 729 11 01;
 • wszystkich form wsparcia udzielane są w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie,  Rynek 36 (wejście od ul. Reymonta) - pok. 4/ nr tel. 75 741 48 98.

 
 
Wszyscy uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej, tj. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych, podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.
 
 
#FunduszeEuropejskie

Strona dodana przez: Grzegorz Kozłowski (2023-07-31 15:24:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/projekt-aktywizacja-osob-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-jaworskim-/384