Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Statystyki graficzne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych (trwająca od 12 do 18 miesięcy)
 • przyuczenia do pracy dorosłych (trwające od 3 do 6 miesięcy),

realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem.

Kształcenie odbywać się będzie w miejscu pracy, na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o program ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

Kto może zostać skierowany do odbycia przygotowania zawodowego  

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni,
 • poszukujący pracy, którzy otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach o pomocy społecznej,
 • poszukujący pracy uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • żołnierze rezerwy,
 • pobierający rentę szkoleniową,
 • pobierający świadczenie szkoleniowe, przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.  

Ogólne informacje na temat przygotowania zawodowego dorosłych

 1. Uczestnicy tej formy aktywizacji otrzymują stypendium ze środków Funduszu Pracy.
 2. Pracodawca, który przyjmie osoby skierowane do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych będzie mógł uzyskać refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne - w wymiarze 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacjiprogramu).
 3. Pracodawcy będzie przysługiwać również premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (kwota iloczynu 400 zł i liczby miesięcy realizacji programu).
 4. Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Ze środków Funduszu Pracy będą opłacone również koszty egzaminów. W przypadku obu form przygotowania zawodowego dorosłych absolwent uzyskuje dokument (świadectwo/zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje lub umiejętności).

Realizacja w urzędzie pracy

Ze względu na brak środków finansowych na ten instrument w bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze nie realizuje tej formy wsparcia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:28)
Zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-06-05 12:51:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/70