Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Przyznanie statusu bezrobotnego

Status bezrobotnego ma osoba która:

 1. nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy  o pracę nakładczą,

 2. nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych  lub spółdzielni usług rolniczych,

 3. jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
  •  w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej,
  • w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia,

 4. nie uczy się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych,

 5. ukończyła 18 lat,

 6. nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,

 7. nie nabyła prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 8. nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy,
  o których mowa  w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 9. nie pobiera świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego,  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku chorobowego,macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości  zasiłku  macierzyńskiego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności,

 10. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

 11. nie  jest  właścicielem   lub  posiadaczem   samoistnym lub  zależnym  nieruchomości  rolnej w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni  użytków  rolnych przekraczającej 2  ha  przeliczeniowe lub   nie  podlega  ubezpieczeniom  emerytalnemu i  rentowym  z  tytułu stałej pracy jako współmałżonek  lub domownik
  w gospodarstwie  rolnym o powierzchni  przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

 12. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony   dla  ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości  przeciętnego dochodu  z pracy  w indywidualnych gospodarstwach  rolnych
  z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa  Głównego Urzędu  Statystycznego na podstawie przepisów       
  o podatku rolnym, lub nie podlega  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek  lub domownik  w takim gospodarstwie,

 13. nie złożyła wniosku  o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu  wniosku o wpis:
  • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania  działalności gospodarczej
   i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  •  nie upłynął jeszcze okres do, określonego  we  wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 14. nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna,

 15. nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

 16. nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

 17. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

 18. nie pobiera, na podstawie przepisów  o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego,specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa  do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

 19. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. Świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

 20. zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze przebywa.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:05)
Zredagowana przez: Iwona Suwała (2017-10-02 09:48:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/przyznanie-statusu-bezrobotnego/42