Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu poszukującego pracy
Statystyki graficzne

Przyznanie statusu poszukującego pracy

 

Urząd pracy obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy, czyli również te, które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

Kim jest poszukujący pracy?

Poszukujący pracy oznacza osobę, która nie spełnia warunków ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz 1065 z późn. zm.) do nabycia statusu osoby bezrobotnej, a która jednocześnie poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowaną

w powiatowym urzędzie pracy. 

Działania, którymi można objąć poszukującego pracy

Starosta może:

 • Skierować do udziału w szkoleniu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
 • Udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 • Na wniosek poszukującego pracy sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów.

Kto może otrzymać pomoc?

Starosta może objąć pomocą poszukującego pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczacych zakładu pracy.
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny.
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 5. Jest żołnierzem rezerwy.
 6. Pobiera rentę szkoleniową.
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe u pracodawcy.
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jezeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalość gospodarczą poza rolnictwem.

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, starosta może stosować formy wymienione powyżej w pkt 1-3.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:31)
Zredagowana przez: Iwona Suwała (2017-06-12 11:10:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/przyznanie-statusu-poszukujacego-pracy/43