Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia
Statystyki graficzne

REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych
do 30. roku życia

 

Ten instrument, uregulowany art. 150 f i g Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U z 2015 r., poz. 149 z późn.zm./, skierowany jest do bezrobotnych poniżej 30. roku życia i ma na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia.

 

W ramach wsparcia bezrobotny do 30. roku życia uzyska:

• możliwość wejścia na rynek pracy,

• gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące,

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Jednocześnie pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie na umowę o pracę skierowanej osoby bezrobotnej do 30. roku życia  uzyska wsparcie w kosztach zatrudniania tej osoby przez rok.

 

Uprawnieni do wsparcia / okres refundacji

 Uprawnionym do wsparcia będzie:

1)    Pracodawca lub przedsiębiorca, który zawrze z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze  umowę /przed zatrudnieniem osoby poniżej 30 r.ż./, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30. roku życia, skierowanego przez tut. urząd pracy.

2)    Osoba bezrobotna do 30. roku życia z II profilem pomocy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, która otrzyma skierowanie na ofertę pracy zgłoszoną w ramach art. 150 f.

 

O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Wysokość refundacji

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia dowysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy będzie utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę wynosi 24 miesiące.

 

Niewywiązanie się z warunków umowy spowoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.


WNIOSEK SKŁADA PRACODAWCA !!!

Szczegóły u Twojego Doradcy klienta.

Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2016-01-27 10:54:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/refundacja-kosztow-zatrudnienia-osoby-bezrobotnej-poni%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia/283