Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni m.in. ze:

 • SZKOLEŃ (NA ZASADACH PUP) 
 • SZKOLEŃ (NA ZASADACH PFRON)   

Szkolenie niepełnosprawnych osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu.

 1. Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.
 2. Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika.
 3. Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w:
  • placówkach szkolnych,
  • specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych tzw.: "ośrodkach specjalistycznych".
 4. Powiatowy Urząd Pracy może skierować na szkolenie finansowane ze środków PFRON osobę niepełnosprawną:
  • z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu,
  • wskazane przez osobę, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków z pkt 1
 5. Koszt szkolenia nie może być wyższy niż dziesięciokrotne przeciętne wynagrodzenie.
 6. Szkolenie może trwać nie dłużej niż 36 miesięcy.

Druk Wniosku do pobrania na dole strony 

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa powyżej są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

 1. bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy,
 2. poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: adm (2012-11-19 13:08:05)
Zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2016-02-29 14:08:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/szkolenia-dla-osob-niepelnosprawnych/187