Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe » Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy
Statystyki graficzne

Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy

Szkolenie pomaga przezwyciężyć apatię oraz stres powstały w związku z utratą pracy lub długotrwałym pozostawaniem bez zatrudnienia, przygotowuje do znalezienia się na rynku pracy oraz uczy prawidłowych zachowań interpersonalnych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu można zmienić postawę wobec siebie i innych, nastawienie do poszukiwania pracy, a także przełamać stagnację i poczucie bezradności. Udział w szkoleniu umożliwi odkrycie swoich mocnych i słabych stron, poznanie szans i zagrożeń występujących na współczesnym rynku pracy oraz pomaga w przygotowaniu się do rozmów z pracodawcami. W trakcie zajęć wykorzystywane są aktywne i nowoczesne metody dydaktyczne, różnorodne materiały edukacyjne oraz środki i urządzenie multimedialne.

Osoby prowadzące szkolenie – Doradcy zawodowi: Urszula Latawiec i Anita Gajda

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób, które:

  • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
  • utraciły motywację do poszukiwania pracy (np.: w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu),
  • chcą powrócić na rynek pracy (po długim okresie braku aktywności zawodowej).

Czas trwania programu

Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

  • 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni roboczych
  • 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni roboczych.

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.Szkolenie jest bezpłatne.

Prawa uczestników szkolenia

Osobom skierowanym na szkolenie, w okresie jego odbywania przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% kwoty zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

UWAGA – bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe. Ponadto każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, pod warunkiem, że zrealizował wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia, a jego obecność na zajęciach w każdej części szkolenia była nie niższa niż 80% liczby godzin określonych programem szkolenia.

Wszystkim osobom skierowanym na szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem.

Starosta może przyznać zwrot kosztów dojazdu, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia. Osoby skierowane na szkolenie zainteresowane zwrotem kosztów przejazdu muszą same złożyć wniosek w tej sprawie.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, pod warunkiem że nie uzyskał o­n z tytułu szkolenia przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę.

Strona dodana przez: adm (2012-11-19 13:03:30)
Zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-06-03 11:23:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/szkolenia-z-zakresu-umiejetnego-poszukiwania-pracy/183