Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS)
Statystyki graficzne

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS)

Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

 

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta (powiatowy urząd pracy)  wyłącznie prac w sektorach uznanych za sezonowe tj.: ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYM. Szczegółowy wykaz działalności w tekście rozporządzenia do pobrania TUTAJ).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Okres pobytu liczony jest od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.
Zezwolenie dotyczy wszystkich cudzoziemców z państw spoza UE/EOG i wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.
 
Podmiot chcący zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową składa do urzędu właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (dotyczy podmiotów posiadających wpis w rejestrze KRS) lub miejsca zamieszkania (dotyczy osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do ewidencji działalności CEIDG) wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
 
 
Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze
 
W celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl i powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego wniosek można podpisać podczas odbioru zezwolenia w pokoju nr 5 (parter) przy ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze.

 

 

 

 


Dla agencji pracy tymczasowej powierzającym pracę cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego przewidziany został odrębny formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dostępny na potalu praca.gov.pl


Do każdego wniosku należy dołączyć załączniki:


Załącznik nr 1. Dowód wpłaty 30 zł na każdego cudzoziemca– Ważny dowód wpłaty powinien zawierać w tytule: imię nazwisko cudzoziemca, nazwę pracodawcy, zezwolenie na pracę sezonową.

Wpłat można dokonywać jedynie na konto odbiorcy: 

nr rachunku (bank BGŻ BNP Paribas S.A.)
41 1600 1462 0006 2052 0597 3155

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

tytuł przelewu: imię nazwisko cudzoziemca, nazwa pracodawcy, zezwolenie na pracę sezonową.


Załącznik nr 2. Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 3. Kserokopia wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) i kserokopia ważnego dokumentu pobytowego – jeżeli cudzoziemiec przebywa na terenie RP. 

Załącznik nr 4. Kserokopia paszportu z danymi osobowymi cudzoziemca – jeżeli cudzoziemiec przebywa poza terytorium RP.

Załącznik nr 5. Oryginał informacji starosty o lokalnym rynku pracy wydanym przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy (w przypadku, gdy niemożliwe jest wskazanie głównego miejsca informację starosty wydaje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy).


Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli wniosek dotyczy obywateli 6 państw: Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Republiki Mołdawii.
 
Załącznik nr 6. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje cudzoziemca (jeżeli tak wynika z informacji starosty) w języku polskim (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Załącznik nr 7. Jeżeli w imieniu podmiotu występował będzie pełnomocnik – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie (lub jego odpis) lub udzielone przez pracodawcę osobiście w obecności urzędnika, zgodnie z Art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Załącznik nr 8. Oświadczenie pracodawcy o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art.88j ust.1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, niezależnie od złożonego pełnomocnictwa.

Załącznik nr 9. Jeżeli wniosek składa agencja pracy: potwierdzenie skierowania cudzoziemca do pracodawcy użytkownika (oświadczenie pracodawcy użytkownika lub umowa z pracodawcą użytkownikiem).

Załącznik nr 10. Jeżeli pracodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji na kolejne 2 lub 3 lata dla jednego cudzoziemca – dokumenty potwierdzające, że w ciągu ostatnich 5 lat zatrudniał go oraz dokumenty potwierdzające, że nie zalega za ten okres z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca.

 

Pracodawca otrzymuje dwa egzemplarze zezwolenia, z czego jeden przekazuje cudzoziemcowi, którego zezwolenie dotyczy.

Starosta wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i wydaje pracodawcy zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji (w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku).

 

Pracodawca przekazuje zaświadczenie cudzoziemcowi.

Po przyjeździe cudzoziemca, pracodawca przedstawia w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej oraz kopię dokumentu podróży z ważną wizą w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego.

Pracodawca otrzymuje dwa egzemplarze zezwolenia, z czego jeden przekazuje cudzoziemcowi, którego zezwolenie dotyczy.
 
Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej wraz z załącznikami.

 

 


 

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa

 

Wydanie przedłużenia na pracę sezonową:
 
Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, poza załącznikami 1-10, dodatkowo dołącza do wniosku:
 
1) umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową;
2) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.
Jeżeli podmiot, który złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku to nie dołącza do wniosku w/w dokumentów.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   ( Dz. U. z 2018 r. poz 1265 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) .
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

 

Strona dodana przez: Michał Wroński (2014-05-29 10:07:38)
Zredagowana przez: Wojciech Białczyk (2018-12-28 12:02:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/zezwolenie-na-prace-sezonowa-cudzoziemca-(psz-wzps)/239